پاورپوینت هماهنگی و ارتباطات در سازمان

تعداد صفحات : 49

دسته : مدیریت

حجم فایل : 104 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت هدف گذاری در سازمان و ارزیابی عملکرد

تعداد صفحات : 42

دسته : مدیریت

حجم فایل : 630 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت تئوری مدیریت کلاسیک

تعداد صفحات : 48

دسته : مدیریت

حجم فایل : 2842 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت اصول و مبانی مدیریت زنجیره تأمین

تعداد صفحات : 125

دسته : مدیریت

حجم فایل : 4519 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت دلبستگی شغلی

تعداد صفحات : 19

دسته : مدیریت

حجم فایل : 606 KB

مبلغ : 9500 تومان

پاورپوینت یکپارچه سازی نظام ترغیب و تشویق

تعداد صفحات : 25

دسته : مدیریت

حجم فایل : 606 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی راهبردی

تعداد صفحات : 31

دسته : مدیریت

حجم فایل : 860 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت کسب و کار خانوادگی

تعداد صفحات : 37

دسته : مدیریت

حجم فایل : 883 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت عوامل محیط خارجی مؤثر بر سازمان

تعداد صفحات : 25

دسته : مدیریت

حجم فایل : 2713 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت استراتژی تجاری، پایه و اساس انتخاب استراتژیک

تعداد صفحات : 39

دسته : مدیریت

حجم فایل : 629 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت ارکان جهت ساز راهبردی

تعداد صفحات : 24

دسته : مدیریت

حجم فایل : 2570 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت مدیریت دانش

تعداد صفحات : 22

دسته : مدیریت

حجم فایل : 798 KB

مبلغ : 9000 تومان

1