پاورپوینت دلبستگی شغلی

تعداد صفحات : 19

دسته : مدیریت

حجم فایل : 606 KB

مبلغ : 9500 تومان

پاورپوینت یکپارچه سازی نظام ترغیب و تشویق

تعداد صفحات : 25

دسته : مدیریت

حجم فایل : 606 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت مبانی برنامه ریزی راهبردی

تعداد صفحات : 31

دسته : مدیریت

حجم فایل : 860 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت کسب و کار خانوادگی

تعداد صفحات : 37

دسته : مدیریت

حجم فایل : 883 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت عوامل محیط خارجی مؤثر بر سازمان

تعداد صفحات : 25

دسته : مدیریت

حجم فایل : 2713 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت استراتژی تجاری، پایه و اساس انتخاب استراتژیک

تعداد صفحات : 39

دسته : مدیریت

حجم فایل : 629 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت ارکان جهت ساز راهبردی

تعداد صفحات : 24

دسته : مدیریت

حجم فایل : 2570 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت مدیریت دانش

تعداد صفحات : 22

دسته : مدیریت

حجم فایل : 798 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت تدوین استراتژیهای مدیریت دانش

تعداد صفحات : 85

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1546 KB

مبلغ : 17000 تومان

پاورپوینت کتاب مبانی مدیریت تألیف استیفن رابینز و دی سنزو ترجمه دکتر اعرابی

تعداد صفحات : 219

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1730 KB

مبلغ : 34000 تومان

1